Odborné stáže

03. 11. 2020
Odborné stáže v Domově
Odborná stáž pořádána v našem Domově je nedílnou součástí sociální práce, která stážistům zprostředkuje zkušenost se sociální prací a také jim umožní získat profesní identitu. Podstatou odborné stáže je přesnější zacílení kvalifikačních požadavků, které pomáhají zajistit zvýšení prestiže a zájmu o práci v sociálních službách a také jsou zaměřeny na specifické potřeby klientů. V našem zařízení vycházíme z principu individualizovaného přístupu ke stážistům, který dále podpoří jejich osobnostní zrání a profesní růst, partnerství a aktivní spolupráci zúčastněných stran. Zakládáme si na vzájemném hodnocení  zúčastněných stran, kdy stáž je systematicky plánována, koordinována a hodnocena na základě plnění úkolů, kterými stážisté prokazují dosažení svých vzdělávacích cílů.
Našimi hlavními cíli je podpora odborné způsobilosti stážistů, rozvíjení jejich kompetencí k výkonu sociální práce, dále vedení stážistů k reflexi  zkušeností z odborné stáže a sebereflexi  a dalším cílem je motivace stážistů k hledání  a nalezení profesní identity a identifikaci svých silných a slabých stránek. 
U stážistů předpokládáme dobré znalosti Etického kodexu sociálních pracovníků, znalost metod a technik sociální práce. Dále, že rozumí struktuře organizace, jejich hodnotám, posláním, cílům a používaným metodám sociální práce. Ve vztahu k organizaci očekáváme, že se stážisti aktivně zapojují do práce týmu a rozumí své roli na pracovišti. Také se orientují v činnosti a rozumí hodnotám a cílům organizace, dodržují je a přispívají k rozvoji organizace.
Po absolvování stáže pověřený odborný pracovník zhodnotí průběh stáže, zvláště pak přístupy stážisty ke klientům a k ostatním zaměstnancům organizace a následně vystaví stážistovi osvědčení o absolvování odborné stáže. Na závěr je proveden přátelský rozhovor stážisty s ředitelkou Domova tak, aby byl dán prostor stážistovi k vyjádření jak k pozitivním postřehům z praxe, tak negativním, které jsou následně odstraněny a posouvají organizaci dále ve zvyšování kvality poskytované péče.


                                                                                              Mgr. Dana Pátková, ředitelka Domova 
top