Kdo jsme

Domov pro seniory Radkova Lhota

je zařízení určené pro celoroční pravidelnou péči o seniory, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti a zajištění podmínek pro důstojný život.

Poslání

Posláním služby Domova pro seniory Radkova Lhota je poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
 

Domov pro seniory

Poskytujeme celoroční pobytové, odborné a zdravotní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov se zvláštním režimem

Poskytujeme celoroční pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby a ostatními typy demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle

Hlavním cílem zařízení je provázet uživatele životem ve stáří, poskytovat jim kvalitní sociální službu a vytvářet pro uživatele příjemné ,,domácí" prostředí. Uspokojovat jejich potřeby a umožnit uživatelům dle jejich schopností zachovávat samostatnost a nezávislost v co nejvyšší míře.
 
 • zachováváme a zlepšujeme návyky uživatelů a jejich soběstačnosti dle jejich osobních možností
 • usilujeme o naplnění práv uživatelů na sebeurčení
 • udržujeme a zlepšujeme zdravotní stav a celkovou psychickou a fyzickou kondici uživatelů prostřednictvím aktivizačních a volnočasových činností
 • podporujeme účast uživatelů na společenském životě a kontakt uživatelů s rodinou, známými a vrstevníky
 • poskytujeme službu kvalitně prostřednictvím odborně vyškoleného personálu
 • rozvíjíme kvalitu ubytování, stravování, estetiku a bezpečí prostředí
   

  

Zásady

 • zachováváme lidskou důstojnost uživatele – volíme vlídný a srozumitelný přístup, dodržujeme zásady společenského chování, respektujeme přání, rozhodnutí a způsob komunikace uživatele služby, vážíme si sebe navzájem
 • naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb uživatele – naše podpora a pomoc začíná tam, kde končí síly uživatele
 • naše pomoc působí na uživatele aktivně – zapojujeme zástupce zvolených uživatel do chodu zařízení – výbor uživatelů, stravovací komise
 • podporujeme rozvoj samostatnosti a nezávislosti uživatelů – podporujeme uživatele v samostatném rozhodování
 • podporujeme sociální začleňování uživatelů – podporujeme kontakt uživatelů s přirozeným prostředím, rodinou, účast na společenském životě
 • službu poskytujeme v zájmu uživatele a v náležité kvalitě – klademe důraz na vzdělávání pracovníků a profesionální přístup
 • službu poskytujeme takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatele – usilujeme o vytváření podmínek, v nichž uživatelé našich služeb mohou naplňovat svá práva
top