POVOLENÍ A ÚPRAVA NÁVŠTĚV

15. 06. 2021Konec nouzového stavu pro dobu od 12. 4. 2021
Protiepidemická opatření budou vyhlašována podle zákona č. 94/2021 S., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid - 19 a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 258/2000 S., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 
Návštěvy v našem zařízení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v pobytové formě jsou nově upraveny mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 8. 6. 2021 od 00:00.

Návštěvy uživatelů lze připustit  pouze za podmínky, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Nadále zůstává zachována výjimka, kdy není nezbytné ani jedno z výše uvedeného, a to pro návštěvy uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. V těchto případech lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. 
 
Návštěva je možná ve všech případech pouze při splnění následujících podmínek:
  • Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének]
  • při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele:
Návštěvy mohou probíhat od PO - NE od 13.00 hod do 16.00 hod. 

Pokud budete mít problém s telefonním spojením, nebo budete vyžadovat výjimku, prosím, volejte  paní ředitelce: 732 754 180.

Návštěvy se předem objednají telefonem na oddělení, domluví si dobu návštěvy a budou respektovat pokyny zdravotní sestry ve službě. Všechna tato opatření směřují k zabránění šíření onemocnění v Domově a také s ohledem na zdravotní stav seniorů.

Návštěvy u Covid pozitivních klientů, kteří jsou v karanténě, jsou zakázány.

V našem zařízení neposkytujeme odběr POC testu na přítomnost antigenu viru SARS - CoV - 2, nemáme technické a provozní podmínky.

Děkuji Vám za trpělivost a pochopení.
                                                                                                              Mgr. Dana Pátková, ředitelka
 

Kontakty na oddělení:
A pavilon:                                        
2 NP: 581 727 632                             
3 NP: 581 727 627                            
4 NP: 581 727 622    

Hlavní budova:
přízemí: 581 727 525
1. patro DpS: 581 727 521
1. patro DZR: 581 727 522
2. patro DPS a DZR: 581 727 526 

                     

Odběrová místa:
Nemocnice Přerov Agel
Dvořákova 75, 751 52 Přerov
Odběr PCR pro samoplátce po objednání na tel.č: 727 972 291 - PO až Pá od 8.00 - 14.00

Nemocnice Kroměříž
Havlíčkova 660/69,  767 01 Kroměříž
Odběr PCR pro samoplátce bez objednání, infolinka na tel.č: 737 859 933 - PO až Pá od 7.00 - 12.00