POVOLENÍ A ÚPRAVA NÁVŠTĚV

12. 04. 2021Konec nouzového stavu pro dobu od 12. 4. 2021
Protiepidemická opatření budou vyhlašována podle zákona č. 94/2021 S., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID - 19 a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 258/2000 S., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 
Návštěvy v našem zařízení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v pobytové formě jsou nově upraveny mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 12. 4. 2021 od 00:00 hod do odvolání a úprava je shodná s dosavadní úpravou.

Návštěvy uživatelů lze připustit  pouze za podmínky, že:
  • 2 dospělé osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením  návštěvy RT - PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV - 2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a
  • 2 dospělé osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID - 19 a doloží o tom doklad;
  • 2 dospělé osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID - 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID - 19.
  • v mimořádných případech po předešlém  schválení ředitelky 1 osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením  návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV - 2, a to se negativním výsledkem. 
Jediná výjimka, kdy není vyžadováno výše uvedené pro připuštění návštěvy, je návštěva uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. V těchto případech lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Návštěva je možná ve všech případech pouze při splnění následujících podmínek:
  • po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest.
  • při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele. ​
Návštěvy mohou probíhat od PO - PÁ od 13.00 hod do 16.00 hod, mimo SO a NE a Sváteční dny.
Před odjezdem a po návratu klienta bude proveden antigenní test. Pokud budete mít problém s telefonním spojením, nebo budete vyžadovat výjimku, prosím volejte  paní ředitelce: 732 754 180.

Návštěvy se předem objednají telefonem na oddělení, domluví si dobu návštěvy a budou respektovat pokyny zdravotní sestry ve službě. Všechna tato opatření směřují k zabránění šíření onemocnění v Domově a také s ohledem na zdravotní stav seniorů.

Návštěvy u Covid pozitivních klientů, kteří jsou v karanténě, jsou zakázány.

V našem zařízení neposkytujeme odběr POC testu na přítomnost antigenu viru SARS - CoV - 2 a pro samotestování nemáme technické a provozní podmínky.

Děkuji Vám za trpělivost a pochopení.
                                                                                                              Mgr. Dana Pátková, ředitelka


Kontakty na oddělení:
A pavilon:                                        
2 NP: 581 727 632                             
3 NP: 581 727 627                            
4 NP: 581 727 622    

Hlavní budova:
přízemí: 581 727 525
1. patro DpS: 581 727 521
1. patro DZR: 581 727 522
2. patro DPS a DZR: 581 727 526 

                     

Odběrová místa:
Nemocnice Přerov Agel
Dvořákova 75, 751 52 Přerov
Odběr PCR pro samoplátce po objednání na tel.č: 727 972 291 - PO až Pá od 8.00 - 14.00

Nemocnice Kroměříž
Havlíčkova 660/69,  767 01 Kroměříž
Odběr PCR pro samoplátce bez objednání, infolinka na tel.č: 737 859 933 - PO až Pá od 7.00 - 12.00