Povolení a úprava návštěv od 22.11.2021

19. 11. 2021
Povolení a úprava návštěv od 22.11.2021
Konec nouzového stavu pro dobu od 12. 4. 2021
Protiepidemická opatření budou vyhlašována podle zákona č. 94/2021 S., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid - 19 a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 258/2000 S., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návštěvy v našem zařízení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v pobytové formě jsou nově upraveny mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností  od 8. 6. 2021 00:00 hod do odvolání.
 
Návštěvy uživatelů lze připustit pouze za podmínky, že:
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (potvrzení z laboratoře), nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  • léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení́ (ES) č. 726/2004, nebo
  • léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Od 22. 11. 2021 dochází rovněž k vypuštění (resp. nahrazení) výslovné výjimky, kdy není nezbytné ani jedno z výše uvedeného u návštěvy uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.
 
Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
 1. Je však nezbytné opatření k používání ochrany dýchacích cest, které stanoví povinnost ve vnitřních prostorách staveb používání respirátoru nebo obdobného prostředku (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícího minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének.
 2. Osoby do dovršení 18 let věku:
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (potvrzení z laboratoře), nebo
 • se prokáže potvrzením od školy o negativním testu na Covid -19 
Nově návštěvy budou probíhat od PO - NE od 13.00 hod do 18.00 hod.

Od 13:00 - 16:00 hod. bude návštěvy zajišťovat pracovník vrátnice. Od 16:00 - 18:00 hod návštěvy zajišťují pracovníci jednotlivých oddělení. V případě nepřítomnosti pracovníka na vrátnici volejte tel. číslo 770 173 158. 

 
Pokud bude problém s telefonním spojením, nebo bude návštěva vyžadovat časovou výjimku, prosím, volat paní ředitelce: 732 754 180.


Děkuji Vám za trpělivost a pochopení.
                                                                                                              Mgr. Dana Pátková, ředitelka
             


 
Kontakty na oddělení:
A pavilon:                                        
2 NP: 581 727 632                             
3 NP: 581 727 627                            
4 NP: 581 727 622    

Hlavní budova:
přízemí: 581 727 525
1. patro DpS: 581 727 521
1. patro DZR: 581 727 522
2. patro DPS a DZR: 581 727 526 

                     

Odběrová místa:
Nemocnice Přerov Agel
Dvořákova 75, 751 52 Přerov
Odběr PCR pro samoplátce po objednání na tel.č: 727 972 291 - PO až Pá od 8.00 - 14.00

Nemocnice Kroměříž
Havlíčkova 660/69,  767 01 Kroměříž
Odběr PCR pro samoplátce bez objednání, infolinka na tel.č: 737 859 933 - PO až Pá od 7.00 - 12.00